Η PROJECT LAB ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται  στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης έργων και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και μιας ευρείας γκάμας υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων των πελατών της. Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και διαχείριση σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, (κρατικές ενισχύσεις ΕΣΠΑ, Τομεακά & Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, κλπ), καθώς και έργα σε απευθείας χρηματοδότηση από κεντρικά εκτελεστικά όργανα της ΕΕ (LLP, Leonardo da Vinci, Comenius, Gruntvig, Jean Monett, Marie Curie, MEDIA, Culture, Youth in Action, Citizenship, JRC, CIP, FP7, κλπ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:   Διαχείριση & παρακολούθηση υλοποίησης έργων Ενημέρωση & συμβουλευτική επιχειρήσεων Κατάρτιση φακέλων υποβολής έργων προς χρηματοδότηση σε Ε.Ε. και Εθνικούς φορείς Υλοποίηση συστημάτων τηλέ-κατάρτισης (e-learning) Ανάπτυξη & ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου (e-content) Διεξαγωγή & Εισηγήσεις σε σεμινάρια ενηλίκων Υποστήριξη εκπόνησης μελετών & διπλωματικών εργασιών, ευρείας θεματολογίας Εισηγήσεις σε συνέδρια & ημερίδες Σχεδιασμός ιστοσελίδων & portals Επιμέλεια κειμένων & υπηρεσίες μετάφρασης Το επιστημονικό δυναμικό της PROJECT LAB αποτελείται από άτομα ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με πολυετή ειδική εμπειρία σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Για την αποτελεσματική λειτουργία των τομέων δραστηριότητάς της, η PROJECT LAB συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων στους τομείς της πληροφορικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.  Συμμετοχές  Η PROJECT LAB συμμετέχει ενεργά και στα ακόλουθα δίκτυα:  Συνεργασία με πιστοποιημένους εισηγητές Ενηλίκων (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ) Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Μέλος του Μητρώου Συμβούλων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) Μέλος του διεθνούς οργανισμού συμβούλων GDSI (Galway Development Services International) Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου συμβούλων AGP Group
Η PROJECT LAB έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών, από ιστοσελίδες εταιρικής παρουσίασης και επιχειρησιακές πύλες (portals) φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μέχρι εφαρμογών διαδικτυακής ψηφοφορίας μελών επιμελητηρίων (e-voting) και βιβλιοθήκες νομοθετημάτων και επιχειρησιακών εργαλείων. Οι συνεργάτες της εταιρίας είναι άτομα με επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών, περιλαμβάνουν:  Συμβουλευτική για την καλύτερη αποτύπωση των ειδικών αναγκών του κάθε πελάτη Ετοιμασία εικαστικών προτύπων για επιλογή Αρχικός σχεδιασμός Προγραμματισμός και τελική ανάπτυξη ιστοσελίδας / διαδικτυακής πύλης Συνεργασία με αξιόπιστες εταιρίες που προσφέρουν φιλοξενία Τεχνική υποστήριξη στην περιοδική ανανέωση περιεχομένου Εκπαίδευση στη επικαιροποίηση με τη χρήση back office